205,000
205,000

vật liệu lọc

Bông Lọc 32×12

30,000

vật liệu lọc

Chăn Lọc 40*50cm

40,000

vật liệu lọc

Đá Lông Vũ Ngà

25,000
35,000
60,000

vật liệu lọc

Hạt Kaldes Micro 0,5kg

60,000
60,000
60,000
60,000
60,000