Tép Cảnh

Blue Aura

25,000

Tép Cảnh

Ong Đen

25,000

Tép Cảnh

Ong Đỏ

25,000

Tép Cảnh

Tép Black

20,000

Tép Cảnh

Tép Blue Dream

20,000

Tép Cảnh

Tép Cam Thái

10,000

Tép Cảnh

Tép FR

10,000

Tép Cảnh

Tép Loạn Màu

1,000

Tép Cảnh

Tép Mũi Đỏ

2,000

Tép Cảnh

Tép Rili Cam

15,000