140,000
160,000
180,000
210,000
1,400,000
580,000
1,100,000

Phụ Kiện Oxy

Máy sủi oxy Gex 1000 SB

125,000

Phụ Kiện Oxy

Máy sủi oxy Gex 2000 SB

190,000

Phụ Kiện Oxy

Máy sủi oxy Gex 4000 WB

220,000

Phụ Kiện Oxy

Máy sủi oxy Gex 6000 WB

250,000

Phụ Kiện Oxy

Máy sủi oxy Gex 9000 FB

650,000