6,000

Cá Cảnh

Cá Bống Panda

30,000
18,000
18,000
30,000
8,000

Cá Cảnh

Cá Chạch Culi

9,000

Cá Cảnh

Cá Chạch Khoang

10,000
30,000
40,000
120,000
20,000