Cây Thủy Sinh

Bèo Rễ Đỏ (Phần)

20,000

Cây Thủy Sinh

Bucep Thanh to

250,000

Cây Thủy Sinh

Bucephalandra miếng

180,000

Cá Cảnh

Cây Cắt Cắm

20,000

Cây Thủy Sinh

Cây Cắt Cắm

20,000

Cây Thủy Sinh

Cây Cắt Cắm Cạn

25,000

Cây Thủy Sinh

Cây Hồng Ba Tiêu

30,000

Cây Thủy Sinh

Cây Láng Xoắn

220,000
60,000

Cây Thủy Sinh

Cây Sao Nhỏ (Bụi)

15,000

Cây Thủy Sinh

Cây Trang Chuối

70,000