Cây, Cá, Tép, Ốc

Cá Bút Chì Thái

15,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Cá Nô Lệ

15,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

CÁ OTTO (OTOCINCLUS)

25,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Ốc Ăn Ốc

3,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Ốc ăn rêu hại Nerita

2,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Tép Đỏ (FR, SRC, RC)

10,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Tép rili đỏ

10,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Tép vàng sọc – yellow shrimp

15,000